• Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση

ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Το ικρίωμα αυτό έχει σκοπό να αναδείξει τις τεχνικές επεξεργασίας και ανύψωσης των μαρμάρινων όγκων του Προπαρθενώνα. Στο εργοτάξιο που φαίνεται μπροστά από το κρηπίδωμα του ναού γινόταν η τελική επεξεργασία των σπονδύλων , των κιονόκρανων και γενικά όλων των δομικών στοιχείων , που θα συνέθεταν το οικοδόμημα το οποίο θα κτιζόταν το 490 π.Χ. Για την τοποθέτηση των επεξεργασμένων μαρμάρινων τμημάτων που θα αποτελούσαν τον Προπαρθενώνα κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή του ικριώματος για την στήριξη γερανών , τροχαλιών και σχοινιών, τα οποία θα ανύψωναν τα μάρμαρα , τοποθετώντας τα στις θέσεις τους. Επίσης , στην μετακίνηση των τεράστιων μαρμάρινων όγκων χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί διάδρομοι και κεκλιμένα επίπεδα.